registruok
pirkimo kvitą
ir laimėk
Kvito nuotrauka arba kopija
Pasirinkti failą
pirk
bet kurį oreo produktą
išsaugok
pirkimo kvitą
registruok
www.mondelezpromo.com
laimėk
prizus
Laimėtojai
Ellipse 25
Ellipse 25 (1)-svg
taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Dynamic solutions“, juridinio asmens kodas 302439020, (toliau – Organizatorius) organizuojama Akcija „PIRK ir LAIMĖK SU OREO“ (toliau – Akcija). Kvitų registracija ir žaidimas vyksta nuo 2024-04-29 iki 2024-06-02. Loterijoje dalyvauja pirkimo kvitai nuo 2024-04-29 iki 2024-06-02.

2. Akcijos užsakovas – UAB „Mondelez Baltic“ (toliau – Užsakovas).

3. Norint dalyvauti ir laimėti Akcijos prizus, bet kurioje prekybos vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, reikia Akcijos metu pirkti bet kurį prekės ženklo „OREO“ produktą (toliau – OREO), nurodytą šių taisyklių Priede Nr. 1 ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.mondelezpromo.com.

4. Loterijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus UAB „Dynamic solutions“ ir UAB „Mondelez Baltic“, SIA „Mondelez Latvija“, „Mondelez international“. įmonių grupės darbuotojai bei jų šeimų nariai.

5. Apie prizų laimėjimą dalyvis sužino iš karto po registracijos tinklapyje www.mondelezpromo.com, taip pat organizatorius dalyviui gali pranešti tuo telefonu numeriu arba elektroniniu paštu, kuris nurodytas registracijos anketoje tinklapyje www.mondelezpromo.com. Laimėtojai taip pat bus skelbiami svetainėje www.mondelezpromo.com.

6. Akcijoje užregistruotus pirkimo dokumentus (čekius ar sąskaitas) būtina saugoti iki Prizo atsiėmimo. Organizatorius turi teisę neišduoti Akcijos dalyviui prizo, jei jis nepateikia pirkimo dokumento nurodyto registracijos Akcijoje metu.

7. Akcijos dalyvis, registracijos Akcijoje metu, privalo pateikti aiškią pirkimo dokumento kopiją, kurioje turi matytis: registruojamo dokumento numeris, data bei įsigytas Akcijoje dalyvaujantis produktas.

8. Informacija apie Akciją skelbiama interneto svetainėje www.mondelezpromo.com. Laimėtojai į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas.

9. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.

AKCIJOS PRIZAI

Loterijos prizai (toliau tekste kiekvienas atskirai – „Prizas“, o visi kartu – „Prizai“).
1. 5 (penki) vnt. Investicinio aukso luito(10g), vieno luito vertė 676,00 EUR (šeši šimtai septynesdešimt šeši eurai), 50vnt. „Oreo Golden“ sausainių dėžių(176g sausainių pakuotės, vienoje dėžėje 12vnt.), vienos „Oreo Golden“ dėžės vertė 31,08 EUR(trisdešimt vienas euras aštuoni centai);

2. Prizai į kitus prizus ar į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

AKCIJOJE DALYVAUJANČIOS PREKĖS

1. Akcijos prekės, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje – „PIRK ir LAIMĖK SU OREO“ produktai parduodami prekybos vietose Lietuvos Respublikos teritorijoje. Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas pateikiamas Priede nr.1 (žr. taisyklių pabaigoje).

2. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius neribojamas.

AKCIJOS EIGA

1. Kvitų registracija ir žaidimas vyksta nuo 2024 m. balandžio 29 d. iki 2024 m. birželio 02 d. (imtinai), loterijoje dalyvauja pirkimo kvitai nuo 2024.04.29 – 2024.06.02. Loterijoje norintys dalyvauti asmenys vienu pirkimu turi nusipirkti bet kurią akcijos prekę, nurodytą Taisyklių Priede Nr. 1(žr. taisyklių pabaigoje) bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kvitą ar sąskaitą) (toliau – Pirkimo dokumentas), ir nuo 2024 m. balandžio 29 d. iki 2024 m. birželio 02 d. 23:59 val. užsiregistruoti puslapyje www.mondelezpromo.com, užpildant registracijos formą.

2. Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, Akcijos dalyvio telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei pirkimo dokumento (kvito ar sąskaitos) kopija. Registracijos metu įkeliama aiškiai matoma pirkimo dokumento kopija. Dokumento kopijoje privalo matytis dokumento numeris, data bei įsigytas bent vienas Akcijoje dalyvaujantis produkcijos vnt. Jei pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas.

3. Įsigyjant prekę ir prekybos vietai pirkimo dokumente nenurodžius tikslių įsigytų prekių pavadinimų, Akcijoje norintis dalyvauti asmuo turi iš karto, po prekių įsigijimo, kreiptis į prekybos vietą ir paprašyti pirkimo sąskaitos faktūros su tiksliais prekių pavadinimais.

4. Jeigu nepavyksta prisegti dokumento kopijos, Akcijos dalyvis turi susisiekti su Organizatoriumi el. Paštu: loterija@retailmedia.lt

5. Sėkmingai užsiregistravus Akcijoje, Akcijos dalyvis iš karto po registracijos gali sužinoti, ar laimėjo Prizą. Apie tai informacija parodoma ekrane atlikus registraciją. Tačiau laimėtojo vardas ir pavardė į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas.

6. Kiekvienas užregistruotas Akcijos pirkimo dokumentas dalyvauja Akcijoje išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis (pvz.: Organizatoriui nepriėmus Dalyvio pateikto Pirkimo dokumento, Pirkimo dokumentui esant netinkamos formos ir t.t.).

7. Taisyklėse numatyta tvarka, pateikdamas Pirkimo dokumentą, Dalyvis patvirtina, kad jis yra teisėtas ir vienintelis Pirkimo dokumento savininkas. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio Dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Akcijos bet kurį Dalyvį, kai Organizatoriui kyla pagrįstų įtarimų, dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Akcijoje ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties Dalyvio ar kitų Dalyvių pateiktais duomenimis ar Organizatoriaus internetine svetaine, abejonėms dėl nuosavybės teisės į Pirkimo dokumentą tikrumo ir kt.).

8. Jeigu vienas Pirkimo dokumentas registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas Pirkimo dokumentas ir Dalyvis, kuris jį registravo pirmas, tačiau tokiu atveju Organizatorius turi teisę pašalinti tokį Dalyvį/Pirkimo dokumentą iš Akcijos bei neįtraukti tokio Dalyvio į laimėtojų sąrašą.

PRIZŲ ĮTEIKIMAS

1. Apie laimėtą prizą dalyvis informuojamas iš karto po registracijos puslapyje www.mondelezpromo.com. Jei pirkimo dokumentas atitinka šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas, dėl laimėto prizo perdavimo Organizatorius su prizų laimėtoju susisiekia Akcijos registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

2. Laimėti prizai, bus išsiųsti per 1-2 savaites skaičiuojant nuo tos dienos, kai Organizatorius patvirtins, kad jūsų pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas ir jūsų vardas bei pavardė bus įtraukti į laimėtojų sąrašą, skelbiamą svetainėje www.mondelezpromo.com arba laimėtojui atvykus nurodytu adresu atsiimti prizo.

3. Laimėti prizai investicinio aukso luitai (10g) ir „Oreo Golden“ sausainių dėžės – bus pristatyti laimėtojui į jo nurodytą gyvenamosios vietos ar kitą adresą Lietuvoje. Pristatymo adresas suderinamas susisiekus su laimėtoju registracijos metu pateiktu el. pašto adresu.

4. Investicinio aukso luitai (10g) ir „Oreo Golden“ sausainių dėžės prizų įteikimas laimėtojui dokumentuojamas perdavimo akte. Su prizų laimėjimu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius. Atsiimdamas prizus laimėtojas perdavimo akte turi nurodyti savo asmens kodą. Nenurodžius privalomų duomenų, arba neatitinkant kitų aukščiau išvardintų kriterijų prizas neįteikiamas.Tokiu atveju organizatorius organizuoja naują prizo laimėtojo nustatymą. Asmens kodas turi būti nurodytas, kad Organizatorius galėtų sumokėti taikomus mokesčius.

5. Prizai pristatomi ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 02 d.

6. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę prizo gavimą), prizų laimėtojai negali reikšti Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo. Prizų kokybės garantijos Organizatorius ir/ar Užsakovas nesuteikia; garantiją suteikia Prizų gamintojas pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.

7. Jei prizo laimėtojas yra nepilnametis, prizas atiduodamas tik gavus suaugusiojo sutikimą. Sutikimą davęs suaugęs asmuo turi patvirtinti perdavimo aktą.

8. Prizų pristatymo paslaugų išlaidas padengia Organizatorius. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jei prizai nepristatomi dėl laimėtojų klaidingai, netiksliai nurodyto prizo pristatymo adreso. Prizai pristatomi tik Lietuvos teritorijoje.

9. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, prizo savarankiško atsiėmimo ar pakartotinio pristatymo išlaidos nepriėmus kurjerio siuntos, su Organizatoriumi susiderinus kitą prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.

10. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas prizo pristatymo vietoje, kurjeris negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodytu laiku nepasiima prizo, nurodo neteisingą adresą ar bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai prizas gali būti išsiunčiamas / išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti / išduoti prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius neatsako už kurjerių / trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę.

11. Loterijos laimėtojai savo prizus galės atsiimti UAB „Dynamic solutions“ biure adresu: P. Lukšio g. 32, Vilnius (7aukštas), iki 2024 m. liepos 02 d. Po 2024 m. liepos 02 d. prizai nebeišduodami.

12. Atvykęs pasiimti loterijoje laimėto Prizo nugalėtojas turi pateikti Pirkimo čekio originalą, kuriame turi būti nurodytas atitinkamas numeris. Jei dalyvis negali jo parodyti arba jei Pirkimo čekio originalas yra pažeistas, neįskaitomas ar kaip kitaip paveiktas taip, kad Organizatorius negali nustatyti duomenų, kurių reikia dalyvaujant loterijoje, tuomet laimėtojui Prizas neįteikiamas.

13. Jeigu per nustatytą laiką, iki 2024-07-02 nepavyksta susisiekti su prizų laimėtojais, arba prizas neatiduodamas, nes laimėtojas neatitinka taisyklėse nurodytų sąlygų, organizatorius turi teisę dar kartą organizuoti prizų laimėtojų nustatymą.

KITOS SĄLYGOS

1. Akcijos pirkimo dokumentą būtina saugoti iki prizų atsiėmimo.
2. Registracija www.mondelezpromo.com yra nemokama. Akcijos laimėtojai nustatomi atsitiktine tvarka.
3. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.mondelezpromo.com skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
4. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.
5. Vieną pirkimo dokumentą galima užregistruoti tik vieną kartą.
6. Organizatorius turi teisę keisti Akcijos sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.mondelezpromo.com.
7. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo. Organizatorius gali neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos Dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar Akcijos taisykles bei sąlygas.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

1. Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant UAB „Dynamic solutions“, įm. k. 302439020, adresas P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius arba el. Paštu loterija@retailmedia.lt . Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 02 d.

2. Organizatorius skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

DUOMENŲ APSAUGA

1. Akcijos metu renkamų duomenų valdytojas – UAB „Dynamic solutions“, įmonės kodas 302439020, adresas P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, el. paštas loterija@retailmedia.lt

2. UAB „Dynamic solutions“ rinks ir tvarkys šiuos Akcijos dalyvių asmens duomenis:
Vardas ir pavardė;
El. pašto adresas;
Asmens kodas
Telefono numeris;
Gyvenamasis adresas

3. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.

4. Akcijos dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.mondelezpromo.com nepateiks registracijos formoje nurodytų duomenų, negalės dalyvauti Akcijoje.

5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.mondelezpromo.com. Akcijos dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu loterija@retailmedia.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Akcijos dalyviui atšaukus savo sutikimą, Akcijos dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.

6. Akcijos dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
informacijos, susijusios su Akcija, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
Akcijos vykdymui;
Akcijos kokybės užtikrinimui;
problemų, susijusių su Akcijos vykdymu, sprendimui;
Akcijos prizų laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
mokesčių už Akcijos prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
kitais teisėtais su Akcijos vykdymu susijusiais tikslais.

7. Akcijos dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Akcijos vykdymu:
Teisėtiems duomenų tvarkytojams teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos laimėtojams išrinkti, juos administruoti e. puslapyje, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos prizų pristatymui;
Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

8. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Akcijos pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Akcijos prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Akcijos pabaigos.

9. Akcijos dalyvis turi teisę kreiptis į Organizatorių elektroniniu paštu loterija@retailmedia.lt ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Akcijoje, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.

10. Akcijos dalyviai turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijoje, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises. Jeigu Akcijos dalyvis mano, kad vykdant šią Akciją yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. paštas ada@ada.lt.

PRIEDAS NR. 1
Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas:

BRŪKŠNINIS KODASPREKĖS PAVADINIMAS
7622210411679„Oreo Vanilla“ (44g) PAC-MAN
7622210411679„Oreo Vanilla“ (44g)
7622300444181„Oreo Vanilla“ (176g) PAC-MAN
7622300444181„Oreo Vanilla“ (176g)
7622210755506„Oreo Golden“ (176g)
7622201501761„Oreo REMIX Vanilla&Caramelly” (157g) LED
7622201391270„Oreo REMIX Vanilla&Tiramisu ” (157g) LED
7622201391270„Oreo Brownie“ (176g)
7622210137234„Oreo Double Stuff Pocket“ (170g)
7622300489434„Oreo Enrobed Choco“ (246g)
7622300489427„Oreo Enrobed White“ (246g)