REĢISTRĒ PIRKUMU
Pirkuma dok. attēls
PIEVIENOT ATTĒLU
Iegādājies

jebkuru 7DAYS produktu

Reģistrē

pirkuma dokumentu

Laimē

katru nedēļu!

LAIMĒTĀJI
NOTEIKUMI

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:

1.1. UAB “Mondelez Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 303046543, juridiskā adrese: Taikos pr. 88, LT-51182, Kauņa. Lietuva.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 12, Rīga, LV–1046, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1. Loterija notiek internetveikalos un veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:

4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2024. gada 01. aprīļa līdz 2024. gada 12. maijam.
4.2. Loterijas norises periods ir no 2024. gada 01. aprīļa līdz 2024. gada 16. maijam.
4.3. Laimētāji tiks izlozēti 2024. gada 08., 15., 22., 29. aprīlī, 07. un 13. maijā plkst. 15.00.
4.4. Loterijas laimētāji tiks publicēti www.mondelezpromo.com 3 (trīs) darba dienu laikā pēc katras izlozes. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2024. gada 16. maijā mājas lapā www.mondelezpromo.com.
4.5. Pieteikšanās balvas saņemšanai elektroniski ir līdz 2024. gada 27. maijam. Pieteikšanās balvas saņemšanai Organizētāja birojā ir līdz 2024. gada 31. maijam.
4.6. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2024. gada 07. jūnijam.

5. BALVAS:

5.1. Balvu fonds sastāv no 51 (piecdesmit vienas) balvas:
5.1.1. 1 (vienas) galvenās naudas balvas 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā.
5.1.2. 50 (piecdesmit) iknedēļas naudas balvām, katras 70,00 EUR (septiņdesmit eiro, 00 centi) apmērā.
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 6500,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1. Loterijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska persona.

6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2024. gada 01. aprīļa līdz 2024. gada 12. maijam jebkurā internetveikalā vai veikalā Latvijas teritorijā jāiegādājas vismaz 1 (viens) “7 Day’s” produkts un jāsaglabā pirkuma čeks, rēķins vai preču piegādes pavadzīme (turpmāk tekstā – pirkuma dokuments), kurā skaidri redzams loterijas produkta pirkums, pirkuma datums un pirkuma dokumenta numurs. Loterijā piedalās sekojoši produkti:

EAN kodsProdukta nosaukums
52013605212107 Day’s Croissant with Cocoa Filling 60g
52013605272057 Day’s Croissant with Hazelnut Filling 60g
52013605225147 Day’s Croissant Double Vanilla-Cherry Filling 60g
52013605227127 Day’s Croissant Double Cocoa-Vanilla Filling 60g
52013605239247 Day’s Croissant Double Cocoa-Coconut Filling 60g
52013605524127 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
76222020290427 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
52013605313187 Day’s Croissant with Hazelnut-Cookies Filling 60g
52013605313327 Day’s Croissant with Vanilla-Cookies Filling 60g
52013605727937 Day’s Mini Croissants Double Cocoa-Vanilla Filling 185g
52013605432057 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 185g
52013605311727 Day’s MAX Croissant with Cocoa Filling 110g


6.3. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.mondelezpromo.com, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma dokumenta numuru, kontakttālruni, e-pasta adresi un pilsētu, kurā veikts loterijas produkta pirkums.
6.4. Reģistrētā pirkuma dokumenta oriģināls ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un dokumenta numuru jāsaglabā līdz 2024. gada 07. jūnijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
6.5. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.6. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalīsies loterijā.
6.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma dokumentu.
6.8. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) balvu katrā izlozē.
6.9. Visi reģistrētie pirkumu dokumentu numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie pirkumu dokumentu numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, izlozē nepiedalīsies.
6.10. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.10.1. nav reģistrējis loterijas noteikumiem atbilstošu pirkuma dokumentu;
6.10.2. ir reģistrējis vienu pirkumu dokumenta numuru vairākkārt;
6.10.3. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkumu dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot pirkumu dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.10.4. ir reģistrējis pirkumu dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkumu dokumentā.
6.10.5. uzrāda bojātu pirkumu dokumenta orģinālu, kurā nav iespējams identificēt, vai loterijas pirkums ir veikts atbilstoši loterijas noteikumiem.
6.11. Organizētājs neatbild par:
6.11.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
6.11.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;
6.11.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.12. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei UAB “IT Solutions” datu bāzē ar mērķi nodrošināt reģistrāciju loterijai un publicēt laimētājus, kā arī reģistrāciju nodošanai SIA “SOMESE Baltic” ar mērķi noteikt laimētājus, izsniegt balvas un saglabāt dalībnieku veiktās reģistrācijas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 51/5000.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic loterijas noteikumiem atbilstošs pirkums, un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.mondelezpromo.com.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

9.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību saskaņā ar pielikumu Nr.1.
9.2. Izlozes tiks veiktas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Ernestīnes ielā 12, 2. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
9.3. Iknedēļas naudas balvu laimētāji katrā izlozē tiks izlozēti starp reģistrācijām, kas veiktas iepriekšējā nedēļā pirms attiecīgās izlozes, laika periodā no pirmdienas (ieskaitot) līdz svētdienai (ieskaitot).
9.4. 2024. gada 13. maijā uzreiz pēc iknedēļas naudas balvu izlozes tiks noteikts 1 (viens) galvenās balvas laimētājs starp visām loterijas reģistrācijas periodā veiktajām, bet vēl nelaimējušajām reģistrācijām.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

10.1. Balvu saņemšanai jāpiesakās SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Ernestīnes ielā 12, 2. stāvā, nododot laimējušo pirkuma dokumentu, un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) darba dienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
10.2. Ja, saņemot balvu, laimētājs vēlēsies paturēt pirkuma dokumenta oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto pirkuma dokumentu.
10.3. Laimētājiem, kuriem ir aktīvs drošs elektroniskais paraksts, var pieteikties naudas balvas saņemšanai arī elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā www.loterijatev.lv sadaļā “Balvas saņemšana”. Piesakoties balvai elektroniski, laimētājam jānorāda personas kods un jāpievieno loterijas noteikumiem atbilstošs pirkuma dokumenta attēls ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma veikšanas vietu, pirkuma datumu un dokumenta numuru.
10.4. Laimētājiem, kuri būs pieteikušies naudas balvas saņemšanai elektroniski, Organizētājs, pamatojoties uz laimētāja norādīto informāciju, sagatavos un uz laimētāja norādīto e-pastu nosūtīs pieteikumu balvas saņemšanai līdz 2024. gada 30. maijam. Laimētājam pieteikumā jānorāda savs bankas konts, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi info@somose.lv līdz 2024. gada 31. maijam.
10.5. Organizētājs pārskaitīs naudas balvu uz laimētāja norādīto bankas konta numuru 10 (desmit) darba dienu laikā pēc parakstīta pieteikuma saņemšanas.
10.6. Balvas netiks izmaksātas skaidrā naudā vai mainītas pret citu preci vai pakalpojumu.
10.7. Balvas, kurām netiks saņemts pieteikums šajos noteikumos noteiktajos termiņos, tiks nodotas rezervistiem, kas no tā brīža kļūst par loterijas laimētājiem. Balvas, kurām laimētāji nepieteiksies, paliek UAB “Mondelez Baltic” īpašumā.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot rakstisku iesniegumu SIA “SOMESE Baltic”, Ernestīnes ielā 12, Rīgā, LV-1046, vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz info@somese.lv.
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic, SIA “Mondelez Latvija”, UAB “Mondelez Baltic”, kā arī uzņēmumu grupas “Mondolez International” darbinieki.
12.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek UAB “Mondelez Baltic” īpašumā.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās www.mondelezpromo.com.

Pielikums nr. 1.
Preču loterijas “Laiks laimēt ar 7DAYS!” izložu grafiks.

Izlozes datumsReģistrācijas periodsIzlozes balvas un skaitsRezervists
08.04.2024.01.04.2024. – 07.04.2024.8 (astoņas) iknedēļas naudas balvas.4 (četri) rezervisti.
15.04.2024.08.04.2024. – 14.04.2024.8 (astoņas) iknedēļas naudas balvas.4 (četri) rezervisti.
22.04.2024.15.04.2024. – 21.04.2024.8 (astoņas) iknedēļas naudas balvas.4 (četri) rezervisti.
29.04.2024.22.04.2024. – 28.04.2024.8 (astoņas) iknedēļas naudas balvas.4 (četri) rezervisti.
07.05.2024.29.04.2024. – 05.05.2024.8 (astoņas) iknedēļas naudas balvas.4 (četri) rezervisti.
13.04.2024.06.05.2024. – 12.05.2024.10 (desmit) iknedēļas naudas balvas.4 (četri) rezervisti.
01.04.2024. – 12.05.2024.1 (viena) galvenā naudas balva.3 (trīs) rezervisti.

Loterijas atļaujas Nr. 8043.