REĢISTRĒJIES
UN LAIMĒ

Spēle ir beigusies
Pirkuma dokumenta kopija/foto
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties pa e.pastu erika@magnet.lv
PĒRC

jebkuru 1 Oreo produktu

SAGLABĀ

pirkuma čeku/dokumentu

REĢISTRĒJIES

mondelezpromo.com

Laimē

Izlozes 10.02., 20.02., 1.03.2023

BALVAS

dāvanu kartes
SPĒĻU KONSOĻU UN AUSTIŅU IEGĀDEI

350.00 eiro vērtībā 3 dāvanu kartes no Euronics spēļu konsoles iegādei

70,00 eiro vērtība 100 dāvanu kartes no Euronics austiņu iegadei

UZVARĒTĀJI
NOTEIKUMI

LOTERIJAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šo noteikumu mērķis ir noteikt loterijas “Pērciet jebkuru “Oreo” produktu, reģistrējiet pirkuma čeku un laimējiet balvas!” (“loterijas”) īstenošanas kārtību, loterijas uzvarētāju izlozi un laimēto balvu nodošanas uzvarētājiem kārtību (“Noteikumi”).

1.1. Loterijas organizētājs:Multiplex pārstāvis Latvijā SIA “Magnet Promotions” reģistrācijas numurs LV40003639069, adrese: Pūces 31-5, Rīga, LV-1082 turpmāk “Organizators”.

1.2. Loterijas preču izplatītājs: UAB “Mondelez Baltic”, (juridiskā adrese: Taikos iela 88, LT-51501, Kauņa, Lietuva, reģistrācijas Nr. 303046543).

1.3. Loterijas norises laiks:

1.3.1.Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 1. februāris. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 1.marts.

1.3.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 1. februāra līdz 2022. gada 28.februarim.

1.4. Lai piedalītos un laimētu loterijas balvas, jebkurā tirdzniecības vietā Latvijas Republikas teritorijā loterijas perioda laikā ir jāiegādājas kāds no preču zīmes “OREO” (“OREO”) produkts, kas ir norādīts šo Noteikumu 4.1. punktā, un reģistrēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu mājas lapā https://mondelezpromo.com/lv/.

1. 5. Loterijā ir tiesības piedalīties visām fiziskajām personām, Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

1.6. Loterijā reģistrētie pirkuma dokumentu (čeku vai rēķinu) oriģināli jāsaglabā līdz balvas saņemšanai. Organizatoram ir tiesības neizsniegt balvu loterijas dalībniekam, ja viņš neuzrāda pirkuma dokumentu pēc pieprasījuma.

1.7. Loterijas dalībniekam, reģistrējoties loterijai, jāiesniedz skaidra OREO produkta pirkuma dokumenta kopija, kurā ir jābūt redzamiem: reģistrētā dokumenta numurs, pirkuma datums un dati par iegādāto vismaz 1 (vienu) OREO produktu, kas ir norādīts šo noteikumu 4.1. punktā.

1.8. Informācija par loteriju un izložu rezultātiem tiek publicēta mājas lapā https://mondelezpromo.com/lv/.

19. Par balvas laimestu dalībnieki tiek informēti pēc izlozes, izlozes dienā. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti 3 papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti. Tad kad Organizators ir pārbaudījis pirkuma apliecinošo dokumentu un pārliecinājies, ka pirkums atbilst vai neatbilst noteikumiem, dalībniekiem tiek nosūtīts e-pasts ar paziņojumu par laimesta saņemšanu vai atteikumu.

19.1. Dalībnieki, piedaloties loterijā (reģistrējot pirkuma dokumentu norādītajā mājas lapā), piekrīt, ka Organizators apstrādās un izmanto viņu personas datus, kā norādīts šajos Noteikumos, kā arī apliecina, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem, tie bija dalībniekam pilnīgi atklāti, apspriesti un paskaidroti, ka dalībnieks ir sapratis un bez ierunām piekrīt visiem Noteikumu nosacījumiem un stingri un bez ierunām apņemas ievērot Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktus.

19.2. Dalībnieka piekrišana Noteikumiem un personas datu apstrādes politikai tiek izteikta, atzīmējot rūtiņu pie apstiprinājuma “Esmu iepazinies ar Noteikumiem un piekrītu tiem” vai cita analoģiskā apliecinājuma, kas skaidri norādītu apstiprināšanu par iepazīšanos ar Noteikumiem un piekrišanu tos ievērot.

19.3. Aptuvenās izredzes laimēt – 103/ 10 000 balvu skaits / pret aptuveno dalībnieku skaitu

2. LOTERIJAS BALVAS

2.1. loterijas balvas (turpmāk tekstā – katra atsevišķi “Balva”, bet visa kopā “Balvas”

2.1.1. 3 (trīs) gab. dāvanu kartes jebkuras spēļu konsoles iegādei EUR 350.00 (trīs simti piecdesmit eiro) vērtībā no veikala EURONICS

2.1.2. 100 (simts) gab. dāvanu kartes jebkuru austiņu iegādei EUR 70.00 (septiņdesmit eiro) vērtībā no veikala EURONICS

2.2. Balvas nav apmaināmas pret citām Balvām vai naudu, kā arī uzvarētājiem netiek izmaksāta nekāda cita kompensācija.

3. IZLOZES

3.1. Loterijas perioda laikā no 2023. g. 01. februāra līdz 2023. g. 28. februārim veiktajiem un reģistrētajiem pirkumiem, tiek noteiktas izlozes:

  • 10.februārī – piedalās reģistrācijas no 01.02.-09.02.2023 un tiek izlozēti 33 dāvanu kartes 70,00 eiro vērtībā un 1 dāvanu karte 350,00 eiro vērtībā
  • 20.februārī – piedalās reģistrācijas no 10.02.-19.02.2023 un tiek izlozēti 33 dāvanu kartes 70,00 eiro vērtībā un 1 dāvanu karte 350,00 eiro vērtībā
  • 1.martā– piedalās reģistrācijas no 20.02.-28.02.2023 un tiek izlozēti 34 dāvanu kartes 70,00 eiro vērtībā un 1 dāvanu karte 350,00 eiro vērtībā

3.2. Izlozes notiks 13:00 SIA Magnet Promotions telpās Pūces iela 31-5, Rīga, LV-1082

Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.

4. PRECES, KAS PIEDALĀS AKCIJĀ

4.1. loterijas preces, kuras iegādājoties var piedalīties Akcijā, ir šādi OREO produkti, kas tiek pārdoti tirdzniecības vietās Latvijas Republikas teritorijā:

SVĪTRKODS PRECES NOSAUKUMS

7622210411679 Oreo Vanilla 44g

7622300444181 Oreo Vanilla 176g

7622210835338 Oreo Brownie 176g

7622210137234 Oreo Double Stuff Pocket 170g

7622300489434 Oreo Enrobed Choco 246g

7622300489427 Oreo Enrobed White 246g

5. LOTERIJAS NORISE

5.1. Loterijas Periodā, t.i. no 2023. g. 01. februāra līdz 2023. g. 28. februārim (ieskaitot), personām, kas vēlas tajā piedalīties, jāiegādājas vismaz 1 gab. (viens gabals) no Noteikumu 4.1. punktā norādītajiem OREO produktiem jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā jāsaglabā pirkuma dokuments (čeks vai rēķins) (“Pirkuma dokuments”), un no 2023. g. 01. februāra līdz 2023. g. 28. februārim, plkst. 23:59, jāreģistrējas mājas lapā https://mondelezpromo.com/lv/, aizpildot reģistrācijas veidlapu.

5.2. Reģistrācijas veidlapā obligāti tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, loterijas dalībnieka tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un pirkuma dokumenta (čeka vai rēķina) kopija. Dalībnieks nodrošina un uzņemas visu atbildību, ka reģistrācijas laikā sniegtie dati ir pareizi un atbilst patiesībai.

5.3. Reģistrācijas laikā tiek augšupielādēta skaidri redzama pirkuma dokumenta kopija (skenētā vai fotogrāfija). Dokumenta kopijā jābūt salasāmam dokumenta numuram, datumam un informācija, kas apliecina, ka dalībnieks ir iegādājies vismaz vienu Noteikumu 4.1. punktā norādīto OREO produktu. Pirkuma dokumenta kopijai jāatbilst interneta mājas lapā norādītajām formāta un izmēra (faila apjoma) prasībām. Ja Pirkuma dokuments neatbilst šajos Noteikumos un interneta mājas lapā norādītajiem nosacījumiem, Balva netiek izsniegta.

5.4. Pēc Organizatora pieprasījuma dalībniekam jāiesniedz Pirkuma dokumenta oriģināls.

5.5. Noteikumos paredzētajā kārtībā, iesniedzot Pirkuma dokumentu, dalībnieks apliecina, ka ir likumīgais un vienīgais Pirkuma dokumenta īpašnieks. Organizators patur tiesības vienpusēji, iepriekš nebrīdinot dalībnieku, izslēgt jebkuru dalībnieku (Pirkuma dokumentu) no loterijas, ja Organizatoram rodas aizdomas par kāda dalībnieka negodprātību, piedaloties loterijā vai Noteikumu prasību neievērošanu (tai skaitā, bet ne tikai, par ar tehniskajiem līdzekļiem veikto vai cita veida manipulēšanu ar paša dalībnieka vai citu dalībnieku sniegtajiem datiem, Pirkuma dokumenta īpašumtiesību autentiskuma u.c.).

5.6. Ja viens Pirkuma dokuments tiek reģistrēts vairākas reizes, par derīgu tiek uzskatīts tas Pirkuma dokuments un dalībnieks, kurš to ir reģistrējis pirmais, taču šādā gadījumā Organizatoram ir tiesības izslēgt šādu dalībnieku/Pirkuma dokumentu no Akcijas un neiekļaut šādu dalībnieku uzvarētāju sarakstā.

5.7. Iegādājoties preci un tirdzniecības vietai Pirkuma dokumentā nenorādot precīzo iegādātā OREO produkta nosaukuma, personai, kura vēlas piedalīties loterijā, nekavējoties pēc preču iegādes jāvēršas tirdzniecības vietā un jāpieprasa pirkuma faktūrrēķins ar precīzu OREO produkta nosaukumu.

5.8. Ja neizdodas pievienot Pirkuma dokumenta kopiju, loterijas dalībniekam ir jāsazinās ar Organizatoru pa e. pastu zaidimai@mpagency.eu.

5.9. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.

5.10. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.

6. BALVU IZSNIEGŠANA

6.1. Par laimēto balvu dalībnieks tiek informēts uzreiz pēc izlozes www.mondelezpromo.com. Ja Pirkuma dokuments atbilst šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem, par laimēto Balvu Organizators sazinās ar Balvu uzvarētāju pa loterijas reģistrācijas laikā norādīto e-pastu.

6.2. Pēc tam, kad Organizators apstiprina, ka uzvarētāja Pirkuma dokuments atbilst Noteikumos norādītajiem nosacījumiem, uzvarētāja vārds un uzvārds tiek iekļauts uzvarētāju sarakstā. Bet ja laimētājs nevar uzradīt atbilstošu noteikumiem Pirkuma dokumentu, tad laimētāju sarakstā tiek izdarīta atbilstoša atzīme par to un tiek izvēlēti rezerves dalībnieki secībā, kurā tika izlozēti, kuru dati tad tiek pievienoti laimētāju sarakstam.

6.3.Uzvarētāju saraksts tiek publicēts izlozes dienā līdz plkst.23:59 mājas lapā www.mondelezpromo.com un pilns uzvarētāju saraksts 01.03.2023 līdz plkst.23:59

6.4. Balva tiek nosūtīta uzvarētājam (dalībniekam) uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi, pēc tam, kad uzvarētājs ir atsūtījis Organizatoram uz e-pastu erika@magnet.lv laimējušā pirkuma dokumenta attēlu un uzrādījis personas apliecinoša dokumentu.

6.5. Ja loterijas dalībnieks/laimētājs ir nepilngadīgs, dati par viņu ir jāsniedz vienam no vecākiem vai aizbildņiem, kā arī viņam (vienam no vecākiem vai aizbildņiem) ir jāiesniedz savu personas identitāti un aizbildnību apliecinošais dokuments.

6.6. Organizators nav atbildīgs, ja jebkurā laikā pirms Balvas saņemšanas pieprasot dalībniekam uzrādīt Pirkuma dokumenta oriģinālu, dalībnieks nevar to uzrādīt vai Pirkuma dokumenta oriģināls ir bojāts, nesalasāms vai citādi ietekmēts tādā veidā un tādā mērā, ka Organizators nevar identificēt datus, kas ir nepieciešami dalībai loterijā. Tādā gadījumā Balva laimētājam netiek izsniegta.

6.7. Balvas tiek nosūtītas ne vēlāk kā līdz 2023. g. 10.martam

6.8. Pēc Balvas saņemšanas Balvas uzvarētāji nevar izvirzīt pretenzijas par Balvu Organizatoram

6.9. Ar Balvas saņemšanu saistītās papildu izmaksas, kas nav noteiktas šajos Noteikumos, piemēram, kad Balvu laimētājs saņem klātienē, ar Organizatoru vienojoties par citu Balvas nodošanas kārtību – šādas piegādes izmaksas, telefonsarunu izmaksas un jebkādas citas Noteikumos nenorādītās izmaksas Balvas uzvarētājiem nesedz un neatmaksā.

6.10. Organizators nav atbildīgs ja Balva netiek nosūtīta laimētāja vainas dēļ vai citu no uzvarētāja atkarīgo iemeslu dēļ (piemēram, Organizators nevar sazināties ar laimētāju, norāda nepareizu adresi, neiesniedz personu apliecinošo dokumentu vai pilnvaru, kā arī jebkādos citos gadījumos

6.11. Laimētās, bet neizņemtās Balvas paliek Organizatora ziņā.

7. CITI NOSACĪJUMI

7.1. Loterijas Pirkuma dokuments (oriģināls) obligāti jāsaglabā līdz Balvas saņemšanai.

7.2. Reģistrācija www.mondelezpromo.com ir bezmaksas.

7.3. Organizators nekompensē nekādus izdevumus, kas dalībniekam radušies saistībā ar dalību loterijā.

7.4. Loterijas laimētājs pēc Balvas saņemšanas ir atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar Balvas turpmāko izmantošanu.

7.5. Organizators nav atbildīgs par Balvas uzvarētāju zaudējumiem, kas iespējami var rasties, lietojot Balvu.

7.6. Dalībnieki, piedaloties loterijā, piekrīt ievērot noteiktos noteikumus un Organizatora lēmumus.

7.7. Katram dalībniekam ir tiesības piedalīties loterijā neierobežotu skaitu reižu, taču vienu Pirkuma dokumentu var reģistrēt tikai vienu reizi, neatkarīgi no iegādāto OREO preču skaita (piem., ja Pirkuma dokumentā tiek norādīts, ka dalībnieks ir iegādājies 3 gab. OREO produktu, šādu Pirkuma dokumentu var reģistrēt tikai vienu reizi). Ar vienu Pirkuma dokumentu var laimēt tikai vienu Balvu (laimesta gadījumā).

7.8. Akcijā nevar piedalīties SIA “Magnet Promotions” un UAB “Mondelez Baltic” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (vecāki (adoptētāji), bērni (adoptētie bērni), brāļi un māsas un viņu laulātie, laulātais, partneris, laulātā/partnera vecāki).

7.9. Organizators neatbild un nepieņem pretenzijas, ja reģistrācija neizdodas reģistrācijas kārtības neievērošanas dēļ. Organizators var neļaut piedalīties vai diskvalificēt Dalībnieku no dalības loterijā, ja ir pamats aizdomām, ka persona pārkāpj likumu vai loterijas noteikumus un nosacījumus.

7.10. Uz šiem Noteikumiem un jautājumiem, ko Noteikumi nereglamentē, attiecas Latvijas Republikas tiesību akti.

7.11. Visus strīdus Organizators iesaka risināt pārrunu ceļā.

8. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA

8.1. Loterijas dalībnieku sūdzības par Loterijas noteikumu pārkāpšanu var iesniegt rakstiski, nosūtot sūdzību ar apstiprinošajiem pierādījumiem SIA “Magnet Promotions”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003639069, Pūces 31-5, Rīga, LV-1082, vai pa e. pastu erika@magnet.lv. Sūdzības jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. g. 28. februārim.

8.2. Organizators izskata sūdzības un sniedz uz tām atbildes 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no rakstiskās sūdzības saņemšanas dienas.

SIA Magnet Promotions

Valdes priekšsēdētāja

Ērika Kokorēviča