reģistrē
pirkumu
un laimē

SPĒLE BEIGUSIES
Fotoattēls vai čeka kopija
ATLASĪT FAILU

reģistrē
pirkumu
un laimē

pērc

jebkuru 7DAYS produktu

saglabā

pirkuma čeku

reģistrējies

mondelezpromo.com

laimē

balvas

uzvarētāji
noteikumi
1. Preču izplatītājs/pārdevējs:UAB “Mondelez Baltic”
Reģ. Nr.: 303046543
Jur. Adrese: Taikos iela 88, Kauņa, Lietuva., LT51501
2. Loterijas organizētājs:SIA “Četri Krasti”
Reģ. Nr. 40103290061
Juridiskā adrese: Lielupes iela 68-44, Rīga, LV-1016
Biroja adrese: Krūzes iela 3, Rīga, LV-1046
 1. Loterijas norises teritorija:

Jebkurš veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces (ar loterijas preču sarakstu iespējams iepazīties šo noteikumu pielikumā Nr.1).

 1. Loterijas norises sākuma un beigu datums:

Loterijas sākuma datums ir 2023. gada 1. aprīlis, loterijas beigu datums ir 2023. gada 5. maijs.

 1. Balvu fonds:
Balvas nosaukumsVienībaDaudzumsCena par vienību, EUR (ar PVN)Summa EUR
Samsung Galaxy Watch 4 Classic gab.15389,295839,35
JBL Tune 115 TWS austiņas gab.3046,301389,00
Mugursoma ar 7Days produktiem gab.6030,861851,60
Kopā:105Kopā:9079,95

5.2 Visas cenas un summas norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli.

5.3 Kopējais balvu fonds – 9079,95 EUR (Deviņi tūkstoši septiņdesmit deviņi eiro un 95 eiro centi).

6. Preču sortiments, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros.

6.1 Jebkura 7Days zīmola produkcija. Produkcijas saraksts pievienots pielikumā Nr. 1

7. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:

7.1.Par loterijas dalībnieku kļūst ikviens pilngadīgs 7Days zīmola preces pircējs, kurš:

 1. Laika posmā no 2023 gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. aprīlim, ieskaitot, būs iegādājies jebkuru 1 (vienu) loterijas preci.
 2. Reģistrējis savu dalību loterijā mājas lapā www.mondelezpromo.com
 3. Var uzrādīt pirkuma čeka oriģinālu, kas kalpo par loterijas preces iegādes apliecinājumu. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam un skaidri salasāmam loterijas preces nosaukumam, pirkuma datumam un čeka numuram.
 4. Viens pircējs var reģistrēt neierobežotu čeku skaitu, izpildot 7.1.1. punkta nosacījumus.
 5. Tikai viens pirkuma čeks var tikt reģistrēts vienā reģistrēšanās reizē.
 6. Ja loterijas dalībnieks, reģistrējoties loterijas mājas lapā www.mondelezpromo.com, nepilnīgi norāda nepieciešamo informāciju reģistrācijai, SIA “Četri Krasti” patur tiesības anulēt šo reģistrāciju.
 7. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
 8. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA “Četri Krasti” un Mondelez International darbiniekiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.
 9. Balvas tiks izlozēti sekojošos datumos un laikos

11.04.2023 pulksten 12.00 – 3 (trīs) viedie pulksteņi, 9 (deviņas) austiņas, 18 (astoņpadsmit) mugursomas ar 7Days produktiem.

18.04.2023 pulksten 12.00 – 4 (četri) viedie pulksteņi, 7 (septiņas) austiņas, 14 (četrpadsmit) mugursomas ar 7Days produktiem.

25.04.2023 pulksten 12.00 – 4 (četri) viedie pulksteņi, 7 (septiņas) austiņas, 14 (četrpadsmit) mugursomas ar 7Days produktiem.

02.05.2023 pulksten 12.00 – 4 (četri) viedie pulksteņi, 7 (septiņas) austiņas, 14 (četrpadsmit) mugursomas ar 7Days produktiem.

 1. Uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.mondelezpromo.com divu dienu laikā pēc izlozes

8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:

8.1. Reģistrācija loterijai loterijas dalībniekam ir bezmaksas, izpildot loterijas noteikumu 7. punktu.

9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:

9.1. Izložu vieta – SIA “Četri Krasti” birojā Krūzes ielā 3, Rīgā, izložu datumi un kārtība – saskaņā ar 7.7. punktu. Balvu izlozēs piedalās visi reģistrētie čeki, kuri tiks reģistrēti atbilstoši loterijas noteikumu 7.1. apakšpunktam.

10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:

10.1. Uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.mondelezpromo.com divu dienu laikā pēc izlozes. Visi uzvarētāji tiks publicēti līdz 05.05.2023.

11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz balvu un kādā to izsniedz:

11.1. Balvas loterijai piešķir UAB “Mondelez Baltic”

11.2. SIA “Četri Krasti” atbildīgā persona izlozes dienā katram uzvarētājam nosūtīs SMS vai elektroniskā pasta ziņu ar informāciju par uzvaru loterijā.

11.3. Balvu saņemšanas kārtība:

Uzvarētāji varēs saņemt balvas SIA “Četri Krasti” birojā, Krūzes ielā 3, Rīga, LV-1046, iepriekš saskaņojot saņemšanas laiku, zvanot darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 pa tālruni 26129910 vai tiks nogādātas uz iepriekš saskaņotu adresi. Laimētāji savu balvu varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un laimējušās reģistrācijas pirkuma čeku. Par balvas saņemšanu tiks sastādīts pieņemšanas nodošanas akts.

12. Termiņš, līdz kuram loterijas laimētāji var pieteikties uz balvu un to saņemt:

12.1. Uzvarētāji var saņemt balvas līdz 2023. gada 31. maijam, plkst. 17:00. Ja loterijas uzvarētāji līdz 2023. gada 31. maijam, plkst. 17:00 nav ieradušies pēc laimētajām balvām, viņi zaudē savu loterijas uzvarētāja statusu, un balvas paliek UAB “Mondelez Baltic” īpašumā.

13. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:

13.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski loterijas organizatoram – SIA “Četri Krasti” Krūzes iela 3, Rīgā, LV-1046, līdz 2023. gada 10. maijam, ar norādi “Esi Kustībā ar 7Days loterijai” pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijai.

13.2. Pretenzijas tiks izskatītas 14 dienu laikā pēc iesniegšanas. Ja loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktajā kārtībā.

 1. Cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu darīt zināmu:
  1. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.mondelezpromo.com. Tālrunis jautājumu gadījumā – 26129910 (darbadienās no plkst. 10:00 līdz 17:00).
  2. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 1. Balvu ieguvējs piekrīt, ka viņa/as vārds un uzvārds tiks publicēts masu medijos saistībā ar piedalīšanos loterijā kā loterijas laimētājs.
 2. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) cilvēki. Iespēja laimēt loterijā ir 105 (viens simts pieci) pret 5000 (pieci tūkstoši).

Atbildīgā persona: Arnis Začests

Tel.: 26129910

E-pasts: arnis.zacests@4krasti.lv

Pielikums Nr. 1.

preču loterijas “Esi kustībā ar 7Days un laimē!” noteikumiem

7Days loterijas preču saraksts

EANName
52013605212107 Day’s Croissant with Cocoa Filling 60g
52013605272057 Day’s Croissant with Hazelnut Filling 60g
52013605378087 Day’s Croissant with Chocolate Drops 55g
52013605225147 Day’s Croissant Double Vanilla-Cherry Filling 60g
52013605227127 Day’s Croissant Double Cocoa-Vanilla Filling 60g
52013605239247 Day’s Croissant Double Cocoa-Coconut Filling 60g
52013605524127 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
52013605313187 Day’s Croissant with Hazelnut-Cookies Filling 60g
52013605313327 Day’s Croissant with Vanilla-Cookies Filling 60g
52013605215627 Day’s Croissant with Caramel Filling 60g
52013605534577 Day’s Croissant with Condensed Milk Filling 60g
52013605311727 Day’s MAX Croissant with Cocoa Filling 110g
52013605725957 Day’s Mini Croissants Double Vanilla-Cherry Filling 185g
52013605727937 Day’s Mini Croissants Double Cocoa-Vanilla Filling 185g
52013605432057 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 185g
52013605712087 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 60g
52013607817067 Day’s Cake Bar Forest Fruit filling 32g
52013607860227 Day’s Cake Bar Cocoa Vanilla filling 32g

Loterijas atļaujas Nr. 7614