Registreeri
ost ja võida!

MÄNG LÄBI
Kviitungi foto või koopia
VALI FAIL

Registreeri
ost ja võida!

Osta

mistahes 7DAYS toode

Hoia

alles ostutšekk

registreeru

mondelezpromo.com

Võida

auhindu

Võitjad
REEGLID

ÜLDSÄTTED

 1. Reklaamikampaania „7DAYS“ (edaspidi: kampaania) toimub 1. aprillist kuni 30. aprillini 2023 (kaasa arvatud). Kampaaniat korraldab Partizanas OÜ .
 2. Kampaania on tellinud UAB Mondelez Baltic (edaspidi: klient).
 3. Kampaanias osalemiseks ja auhindade võitmiseks tuleb kampaania ajal osta Eesti Vabariigi territooriumil üks 7DAYS kaubamärgi (edaspidi: 7DAYS) toode reeglite lisas 1 esitatud nimekirjast ning täita veebilehel www.mondelezpromo.com olev registreerimisvorm.
 4. Osalejat teavitatakse võidust kohe pärast registreerimist veebilehel www.mondelezpromo.com. Korraldaja võib osalejat teavitada ka veebilehel www.mondelezpromo.com olevas registreerimisvormis märgitud telefoninumbril helistades või e-posti aadressile kirjutades. Võitjad kuulutatakse välja ka veebilehel www.mondelezpromo.com.
 5. Kampaania raames registreeritud ostudokumendid (kviitungid või tšekid) tuleb auhinna lunastamiseni alles hoida. Kui osaleja ei suuda kampaaniaperioodil ostu tegemist tõendada, on korraldajal õigus auhinna väljaandmisest keelduda.
 6. Enda registreerimiseks peab kampaanias osalejal olema ostudokumendist selgesti loetav koopia. Selles peab kajastuma registreeritava dokumendi number ja kuupäev ning tõendus vähemalt ühe kampaanias osaleva toote ostu kohta.
 7. Lisateave kampaania kohta on veebilehel www.mondelezpromo.com. Võitjad kinnitatakse lõplikult alles pärast seda, kui ostudokumentide reeglitele vastavust on hinnatud.
 8. Kampaanias osalemisega annavad osalejad korraldajale nõusoleku töödelda ja kasutada oma isikuandmeid nendes reeglites sätestatu kohaselt ning nõustuvad neist reeglitest lähtuma ja korraldaja otsuseid austama.

KAMPAANIA AUHINNAD

Kampaania auhinnad (edaspidi: auhind (iga auhind eraldi) ja auhinnad (auhinnad koos)): Samsung Galaxy Watch Classic väärtuses 389,29 eurot/tk. (kokku 15 tk.), JBL Tune 115 TWS kõrvaklapid väärtuses 46,30 eurot/tk. (kokku 30 tk.), seljakott koos 7Days toodetega väärtuses 30,86 eurot/komplekt (60 komplekti). Auhinnafondi koguväärtuseks on 9079,95 eurot.

Auhindu ei asendata ega maksta välja rahas.

KAMPAANIATOOTED

 1. Kampaaniatooteid (7DAYS tooteid) saab osalemiseks osta Eesti Vabariigi territooriumil asuvatest müügikohtadest. Kampaanias osalevate toodete nimekiri on lisas 1 (vt reeglite lõpus).
 2. Kampaania raames ostetavate kampaaniatoodete arv on piiramatu.

KAMPAANIA KULG

 1. Kampaanias osalemiseks peab kampaania toimumise ajal, st alates 1. aprillist kuni 30. aprillini 2023 (kaasa arvatud), ostma mistahes Eesti Vabariigi territooriumil asuvast müügikohast vähemalt ühe toote reeglite lisas nr. 1 esitatud kampaaniatoodete nimekirjast, alles hoidma ostudokumendi (tšeki või arve; edaspidi ostudokument) ning täitma 1. aprillist 30. aprillini 2023 kl 23.59 veebilehel www.mondelezpromo.com asuva registreerimisvormi.
 2. Registreerimisvorm peab sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ning ostudokumendi koopiat (tšekk või arve). Selgesti loetava ostudokumendi koopia peab üles laadima registreerimisel. Dokumendi koopial peab kajastuma dokumendi number, kuupäev ja tõendus vähemalt ühe kampaanias osaleva toote ostu kohta. Kui ostudokument ei vasta reeglites kehtestatud tingimustele, siis osalejale auhinda ei anta.
 3. Kui osaleja on tooted ostnud, kuid müügikoha ostudokumendil ei kajastu ostetud toodete täpsed nimed, peab kampaanias osaleda sooviv isik müügikohaga kohe pärast ostu tegemist ühendust võtma ning paluma täpsete nimedega ostuarvet.
 4. Kui dokumendi koopiat ei ole võimalik manusena lisada, peab osaleja korraldajaga e-posti aadressil loteriid@partizanas.ee ühendust võtma.
 5. Kui registreerimine õnnestub, saab osaleja kohe teada, kas ta on auhinna võitnud. See teave kuvatakse ekraanile pärast registreerimist. Lõplik otsus võitjate kohta tehakse pärast seda, kui on veendutud, et ostudokument vastab reeglites kehtestatud tingimustele.
 6. Kampaanias osalevad kõik kampaania raames registreeritud ostudokumendid.

AUHINDADE VÄLJAANDMINE

 1. Osalejat teavitatakse auhinna võitmisest kohe pärast registreerimist veebilehel www.mondelezpromo.com. Kui ostudokument vastab reeglites kehtestatud tingimustele, võtab korraldaja auhinna üleandmiseks võitjaga ühendust, helistades registreerimisvormis esitatud telefoninumbril või kirjutades registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile.
 2. AUHINNAD toimetatakse võitjale koju või muule Eesti aadressile. Tarneaadress lepitakse võitjaga kokku registreerimisvormis esitatud e-posti aadressi kaudu.
 3. AUHINNA üleandmine võitjale dokumenteeritakse üleandmisaktis. Korraldaja maksab auhindade väljaandmisega kaasnevad maksud. Võitja peab AUHINNA vastuvõtmisel üleandmisakti vormistamiseks jagama oma isikukoodi. Vastasel juhul ei anta auhinda välja. Isikukood võimaldab korraldajal katta kaasnevad kulud.
 4. Kui auhinna võitja on alaealine, antakse auhind üle vaid täiskasvanu nõusolekul. Nõusoleku andnud täiskasvanu peab kinnitama üleandmisakti.
 5. Auhinnad toimetatakse võitjatele hiljemalt 31. mail 2023.
 6. Pärast auhinna kättesaamist ja üleandmisakti allkirjastamist (või muul viisil auhinna kättesaamise kinnitamist) ei või võitjad korraldajale või korraldaja volitatud isikutele auhinna kohta kaebusi esitada. Korraldaja ja/või klient ei anna auhindadele kvaliteedigarantiid. Garantii annab auhindade tootja kooskõlas õigusaktidega.
 7. Auhindade kohaletoimetamise kulud katab korraldaja. Korraldaja ja klient ei vastuta selle eest, kui auhind jääb kohale toimetamata seetõttu, et võitja on andnud vale või ebatäpse tarneaadressi. Auhinnad tuuakse kohale ainult Eesti territooriumil.
 8. Auhinna väljavõtmisega seotud lisakulusid, mida reeglites täpsustatud ei ole, ei hüvitata. Näiteks ei kaeta ega hüvitata tarne- ja telefonikõnede kulusid ja muid reeglites täpsustamata kulusid, mis kaasnevad auhinnale ise järele minemise, auhinna uuesti kohaletoomisega juhul, kui pakki ei võeta kullerilt esimesel korral vastu ning korraldajaga kooskõlastatult on auhinna kohaletoomiseks leitud uus lahendus.
 9. Korraldaja ja klient ei vastuta selle eest, kui auhinda ei ole võitja eksimuse või võitjast sõltumatute asjaolude tõttu (nt võitjat ei ole tarneaadressil, kuller ei saa võitjaga ühendust, võitja ei tule auhinnale kokku lepitud ajal järele, võitja annab vale aadressi või muudel sellistel juhtudel) võimalik kohale toimetada. Korraldaja ei ole kohustatud auhinda võitjale uuesti kohale toimetama või saatma. Korraldaja võib soovi korral (st korraldajal on õigus, kuid mitte kohustus auhind võitjale uuesti välja saata või tarnida) auhinna võitjale uuesti välja saata või uuesti tarnida, kuid alles siis, kui võitja on ettemaksena katnud kõik kulud, mis korraldaja jaoks uue tarne ning varasema ebaõnnestunud kohaletoimetamisega kaasnevad. Kui auhinda ei õnnestu ka teisel korral võitjale toimetada, ei anta auhinda välja, isegi kui tarneprobleem ei olnud võitjast tingitud või sõltuv. Korraldaja ei vastuta kulleriteenuse ega kolmandate isikute tarneteenuste kvaliteedi eest.
 10. Kohale toimetamata auhinnad jäävad korraldajale.

MUUD TINGIMUSED

 1. Kampaania ostudokument tuleb alles hoida kuni auhinna kättesaamiseni.
 2. Dokumendi registreerimine veebilehel www.mondelezpromo.com on tasuta. Kampaania võitjad valitakse juhuslikult.
 3. Korraldajal on õigus avaldada võitjate nimed veebilehel www.mondelezpromo.com.
 4. Kampaanias osalemisega nõustuvad osalejad järgima reegleid ja austama korraldaja otsuseid.
 5. Korraga on võimalik registreerida ainult üks ostudokument.
 6. Sama ostutšeki numbriga mitu korda loosis osaleda ei saa. Kui avastatakse ostutšeki numbri kasutamine mitmendat korda tühistatakse antud tšeki omaniku võit.
 7. Korraldajal on alati õigus kampaania reegleid muuta. Avalikkust teavitatakse enne reeglite muutmist veebilehel www.mondelezpromo.com.
 8. Partizanas OÜ ja UAB Mondelez Balticu töötajad ja nende pereliikmed ei saa kampaanias osaleda.
 9. Korraldaja ei vastuta ning korraldaja kohta ei tohi kaebusi esitada olukordades, kus registreerimine on ebaõnnestunud registreerimiskorra rikkumise tõttu. Korraldaja võib osalemise keelata või osaleja kampaaniast eemaldada, kui on alust kahtlustada seaduse rikkumist või kampaania reeglite vastu eksimist.

KAEBUSTE ESITAMISE KORD

 1. Osalejad võivad kampaania reeglite rikkumise kohta esitada kirjaliku kaebuse. Selleks tuleb saata kaebus koos rikkumist tõendavate materjalidega loteriid@partizanas.ee. Kaebused tuleb esitada hiljemalt 14. maiks 2023 (kaasa arvatud).
 2. Korraldaja vaatab kaebused läbi ja vastab neile 30 tööpäeva jooksul pärast kirjaliku kaebuse laekumise kuupäeva.

ANDMEKAITSE

 1. Kampaania käigus kogutud andmete vastutav töötleja on Partizanas OÜ
 2. Partizanas OÜ kogub ja töötleb kampaanias osalejate järgmisi isikuandmeid:
  1. ees- ja perekonnanimi;
  2. e-posti aadress;
  3. isikukood;
  4. telefoninumber;
  5. elukoha aadress (et võidu korral auhinnad kohale tuua).
 3. Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et nad nõustuvad nende reeglitega ning et korraldajal ja korraldaja volitatud isikutel on õigus osalejate andmeid kampaanias osalemise eesmärgil ning teistel alltoodud juhtudel töödelda.
 4. Kui veebilehel www.mondelezpromo.com asuvasse registreerimisvormi ei ole märgitud vajalikke andmeid, ei saa isik kampaanias osaleda.
 5. Kampaania käigus kogutud andmete töötlemise alus on isiku nõusolek, mis väljendub veebilehel www.mondelezpromo.com registreerimisvormi täitmises. Osalejal on igal ajal õigus oma nõusolek isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks tagasi võtta, saates kirja e-posti aadressil loteriid@partizanas.ee . Enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmete kogumine ja töötlemine on sellest hoolimata õiguspärane. Kui osaleja võtab nõusoleku tagasi, eemaldatakse ta osalejate nimekirjast ning ta ei saa enam kampaanias osaleda.
 6. Kampaanias osalejate andmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel:
  1. kampaaniaga seotud teabe jagamiseks, töötlemiseks ja haldamiseks;
  2. kampaania elluviimiseks;
  3. kampaania kvaliteedi tagamiseks;
  4. kampaania elluviimisega seotud probleemide lahendamiseks;
  5. võitjatele auhindade kättetoimetamiseks ja asjaomase teabe jagamiseks;
  6. kampaania auhindade võitjate kulude katmiseks;
  7. muudel kampaaniaga seotud õiguspärastel eesmärkidel.
 7. Kampaanias osalejate andmeid võib jagada kampaania elluviimise eesmärgil kolmandate isikutega järgmistel juhtudel:
  1. osalejate andmeid jagatakse õiguspäraste andmetöötlejatega, et valida kampaania võitjaid, kampaaniat hallata, võtta võitjatega e-posti kaudu ühendust ning anda auhindu üle;
  2. osalejate andmeid jagatakse kulleriteenuse osutajaga kampaania auhindade kohaletoimetamiseks;
  3. osalejate andmeid jagatakse riigiametitega kohalduvate maksude maksmiseks;
  4. teistel õiguslikel juhtudel ja kooskõlas Leedu Vabariigi seadustes kirjeldatud korraga.
 8. Osalejate isikuandmeid säilitatakse kolm kuud pärast kampaania lõppu, välja arvatud võitjale kohalduvate maksude maksmiseks vajalikud andmed, mida säilitatakse 10 aastat pärast kampaania lõppu.
 9. Kampaanias osalejal on õigus võtta korraldajaga e-posti aadressil loteriid@partizanas.ee ühendust, taodelda korraldaja kogutud isikuandmetele ligipääsu ja nende muutmist, kui korraldaja valduses olevad andmed on valed või ebatäpsed, andmete kustutamist, andmetöötluse piiramist või andmete edastamist. Kui osalejal oleks taotluse rahuldamise korral kampaanias keerulisem osaleda, eemaldatakse ta osalejate nimekirjast ning ta ei osale enam kampaanias.
 10. Kampaanias osalejatel on järgmised õigused: olla kursis oma isikuandmete töötlemisega; saada teavet kogutud isikuandmete allika ja tüübi ning selle kohta, mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele neid jagatakse ja kellele neid on töötlemisperioodil jagatud; taotleda isikuandmete parandamist või hävitamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist juhul, kui andmete töötlemisel on rikutud isikuandmete kaitse seadust; igal ajal keelduda kampaanias osalemast ning teised isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Kui osaleja arvab, et kampaania rikub tema andmekaitse põhimõtetest tulenevaid õigusi, on tal õigus esitada kaebus järelevalveametile.

LISA 1

Kampaanias osalevate toodete nimekiri

EANTOOTE NIMETUS
52013605212107 Day’s Croissant with Cocoa Filling 60g
52013605272057 Day’s Croissant with Hazelnut Filling 60g
52013605378087 Day’s Croissant with Chocolate Drops 55g
52013605225147 Day’s Croissant Double Vanilla-Cherry Filling 60g
52013605227127 Day’s Croissant Double Cocoa-Vanilla Filling 60g
52013605239247 Day’s Croissant Double Cocoa-Coconut Filling 60g
52013605524127 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
52013605313187 Day’s Croissant with Hazelnut-Cookies Filling 60g
52013605313327 Day’s Croissant with Vanilla-Cookies Filling 60g
52013605215627 Day’s Croissant with Caramel Filling 60g
52013605534577 Day’s Croissant with Condensed Milk Filling 60g
52013605311727 Day’s MAX Croissant with Cocoa Filling 110g
52013605725957 Day’s Mini Croissants Double Vanilla-Cherry Filling 185g
52013605727937 Day’s Mini Croissants Double Cocoa-Vanilla Filling 185g
52013605432057 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 185g
52013605712087 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 60g
52013607817067 Day’s Cake Bar Forest Fruit filling 32g
52013607860227 Day’s Cake Bar Cocoa Vanilla filling 32g